ما با تکیه بر پشتوانه ای علمی، تحقیقات و تجربیاتی که از سال 1386 شروع شده؛
اکنون پس از استقرار در پارک علم و فناوری همدان، به صورت رسمی وارد عرصه تجارت ملی و جهانی شده ایم.

رضایت مشتریان

درخواست همکاری و اخذ نمایندگی فروش